Упис 2023 - Основне академске студије

Услови конкурса

Општи услови конкурса

Oпште услове конкурса за упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2022/2023. годину можете пронаћи овде.

Услови уписа студената у прву годину основних академских студија

Статутом Факултета организационих наука је предвиђено да се на Факултет може уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Факултет организационих наука Универзитета у Београду у складу са Одлуком Владе Републике Србије, у школској 2022/2023. години, у прву годину основних академских студија уписује кандидате на 2 акредитована студијска програма, и то:

 1. Информациони системи и технологије – 480 студената, од тога 240 буџетских студената и
 2. Менаџмент и организација – 360 студената, од тога 180 буџетских студената.

Напомена: Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијских програма који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република за школску 2022/2023. годину. Уколико се број одобрених буџетских буде разликовао од наведеног, извршиће се прерасподела тих места.

Студенти на студијском програму Менаџмент и организација се приликом уписа у III годину опредељују за једну од следећих студијских група:

 • Финансијски менаџмент
 • ЛИН организација пословања
 • Менаџмент квалитета и стандардизација
 • Маркетинг менаџмент и комуникација
 • Операциони менаџмент
 • Пројектни менаџмент

Студенти на студијском програму Информациони системи и технологије се приликом уписа у II годину опредељују за једну од следећих студијских група:

 • Информациони системи
 • Информационе технологије
 • Софтверско инжењерство
 • Технологије електронског пословања
 • Пословна аналитика
 • Информационо инжењерство

Пријава на конкурс

Кандидат приликом пријаве на конкурс се опредељује за једну од варијанти за коју конкурише:

 • За два студијска програма: за Информационе системе и технологије и Менаџмент и организацију,
 • Искључиво за студијски програм Информациони системи и технологије или
 • Искључиво за студијски програм Менаџмент и организација.

Кандидати који се определе да конкуришу за два студијска програма, биће рангирани на Коначној ранг листи и за студијски програм Информациони системи и технологије и за студијски програм Менаџмент и организација.

Кандидати који се определе да конкуришу за искључиво један студијски програм биће искључиво рангирани на Коначној ранг листи за тај студијски програм.

Кандидат се у зависности од ранга на Коначним ранг листама, приликом уписа опредељује који ће студијски програм уписати.

Препоручује се кандидатима да конкуришу на два студијска програма.

Први конкурсни рок

У првом конкурсном року конкурисаће кандидати који су средњу школу завршили у земљи и држављани су Р.Србије, као и припадници српске националне мањине из земаља из окружења (Мађарска, Румунија, Бугарска, Албанија, Боцна и Херцеговина, Словенија, Хрватска и Црна Гора). Ако се у првом конкурсном року не упише предвиђени број кандидата, Факултет ће расписати други конкурсни рок.

За упис могу конкурисати и домаћи и страни држављани који су претходно нострификовали диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању, или који поседују потврду о томе да је започет поступак нострификације.

Кандидати страни држављани поред нострификованих докумената подносе и уверења да су здравствено осигурани и да владају српским језиком.

Кандидати који су стекли страну средњошколску исправу, или су завршили програм међународне матуре,  пре школске 2021/2022 године, морају да имају нострификовану диплому и тада остварују право пријаве у првом уписном року, као и сви други кандидати (наши и страни држављани).

Упис кандидата вршиће се на основу редоследа на Коначној ранг листи кандидата, која се формира на темељу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата пријемног испита. Да би кандидат стекао право рангирања за статус студента који студира на „терет буџета“ Републике Србије мора постићи најмање 51 бод, а за статус студента који плаћа школарину најмање 30 бодова.

Кандидат може бити уписан у прву годину студијског програма у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) само једанпут на истом степену студија.

Пријављивање кандидата

Кандидати резервишу термин за предају докумената ONLINE на Интернет адреси http://upis.fon.bg.ac.rs.

Резервација термина за предају докумената ће се вршити од

Предаја докумената у првом конкурсном року обавиће се 22, 23, 24. и 25. јуна 2022. године – у просторијама Факултета организационих наука, Београд, у улици Јове Илића 154.

Листа пријављених кандидата и распоред полагања пријемног испита

Листа пријављених кандидата са постигнутим бодовима по основу општег успеха у средњој школи са распоредом полагања пријемног испита (локација и време полагања), биће објављена на сајту https://upis.fon.bg.ac.rs/oas.

Примедбе на тачност објављених података се подносе писмено, Централној комисији Факултета у канцеларији 107, на посебном формулару који се подиже у скриптарници Факултета уз депозит од динара. Уколико се примедбе уваже, кандидатима се депозит враћа у пуном износу.

Неопходна документација

Све информације о неопходној документацији за пријаву на конкурс можете погледати на следећој страници.

Ценовник

Цену пријаве на конкурс можете погледати на следећој страници.