Упис 2021 - Основне академске студије

Пријемни испит

Начин полaгања

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс се опредељују за једну од варијанти полагања пријемног испита:

Опште информације

Сви пријављени кандидати полажу тест из математике 29. јуна 2021. године, према распореду објављеном уз Лису кандидата. Кандидати су дужни да на назначено место-локацију дођу најкасније 40 минута пре заказаног полагања.

Решења теста из математике биће истакнута 29. јуна 2021. године, после 18:00 сати на сајту https://upis.fon.bg.ac.rs/oas.

Кандидати који се пријаве да полажу и тест из опште информисаности, полагаће овај део пријемног испита 30. јуна 2021. године, према распореду објављеном уз Листу кандидата. Кандидати су дужни да на назначено место-локацију дођу најкасније 40 минута пре заказаног полагања.

Решења теста из опште информисаности биће истакнута 30. јуна 2021. године, после 13:00 сати на сајту https://upis.fon.bg.ac.rs/oas.

Кандидати који су ослобођени полагања пријемног испита

Кандидату који поседујe диплому са државног (које организују Министарство Просвете Републике Србије и Друштво математичара Србије) и међународног појединачног такмичења из математике, стечену у III или IV разреду средње школе, се признаје максимални број бодова на пријемном испиту (ослобођен је полагања пријемног испита)


Резулати пријемног испита

Резултати полагања теста из математике биће објављени 30. јуна 2021. године, до 24:00 сата на сајту http:/upis.fon.bg.ac.rs/oas.

Резултати полагања теста из опште информисаности биће објављени 30. јуна 2021. године, до 24:00 сата на сајту http:/upis.fon.bg.ac.rs/oas.

Примедбе на тачност објављених резултата пријемног испита се подносе 01. јула 2021. године, од 12:00 до 13:00 сати, писмено Централној комисији Факултета у канцеларији 107, на посебном формулару који се преузима у скриптарници Факултета уз депозит од 1.000,00 динара. Одлуке у вези поднетих примедби биће саопштене кандидатима, 01. јула 2021. године, до 15:00 сати. Уколико се примедбе уваже, кандидатима се депозит враћа у пуном износу.


Упутства о одржавању пријемног испита

 1. Испит је ПИСМЕНИ.
 2. Да би приступили пријемном испиту кандидати морају код себе имати: ЛИЧНУ КАРТУ или ПАСОШ, оверену ПОТВРДУ о пријави на конкурс за упис.
 3. Тест из математике траје 3 сата, а тест из опште информисаности 45 минута.
 4. Свеску за израду задатака (само математика), воду, хемијску оловку и фломастер за попуњавање одговора, кандидати добијају на самом полагању пријемног испита. Поред поменутог, на радној површини свих кандидата биће кеса са задацима и обрасцима за одговоре.
 5. Дежурни наставник отвара кесу у којој се налазе ТЕКСТ ЗАДАТАКА И ДВА обрасца за одговоре. Кандидат од дежурног добија ТЕКСТ ЗАДАТАКА и ЈЕДАН образац за одговоре. Други образац за одговоре остаје у кеси и одлаже се на радни сто, а уколико буде потребан кандидату, кандидат подизањем руке позива дежурног да изврши замену образаца за одговоре. У току пријемног испита могућа је само једна замена обрасца за одговоре.
 6. По завршетку идентификације, личну карту или пасош ОБАВЕЗНО СКЛОНИТИ са стола.
 7. После почетка испита НИЈЕ ДОЗВОЉЕН одлазак у тоалет.
 8. На пријемном испиту је ЗАБРАЊЕНО коришћење било каквих додатних помагала (на пример, џепних рачунара, мобилних телефона и слично). За време пријемног испита није дозвољено пушење. У току пријемног испита није дозвољено држати на столу сендвиче, чоколаде и слично.
 9. Кандидат на ОБРАЗАЦ ЗА ОДГОВОРЕ, на делу који је за то предвиђен и јасно означен, уписује своје име, име родитеља и презиме. Налепницу са бројем пријаве одлепљује са потврде о пријави на конкурс и залепљује на предвиђено место обрасца за одговоре.
 10. После поделе задатака кандидат са текста задатка одлепљује налепницу са шифром задатка и лепи је на предвиђено место обрасца за одговоре. Пре почетка испита дежурни ће проверити податке које је кандидат уписао на образац за одговоре.
 11. Кандидат се НЕ СМЕ потписивати, нити стављати било који други знак на образац за одговоре. Кандидат који на било који начин ДОДАТНО ОЗНАЧИ образац за одговоре биће ДИСКВАЛИФИКОВАН.
 12. БРОЈ ЗАДАТАКА на тесту из математике је 20. УКУПАН БРОЈ БОДОВА ако кандидат ради само тест из математике је 60, док ако ради и тест опште информисаности је 30. Сви задаци доносе исти број бодова. БРОЈ ЗАДАТАКА на тесту опште информисаности је 30 и сваки задатак доноси исти број бодова (по 1 бод).
 13. Кандидат решава задатке из математике у свесци. На основу добијеног решења и понуђених одговора, кандидат правилно ПОПУЊАВА ЈЕДАН од понуђених одговора у обрасцу за одговоре под бројем који одговара броју тог задатка.
 14. За сваки задатак понуђено је 6 одговора, од којих је само један тачан. Тачан одговор доноси број бодова предвиђен за тај задатак. Нетачан одговор доноси НЕГАТИВНЕ БОДОВЕ. Одговор “НЕ ЗНАМ” (на обрасцу за одговоре означен словом N) не доноси НИКАКВЕ БОДОВЕ.
 15. ИСПРАВНО је ПОПУНИТИ САМО ЈЕДАН од понуђених одговора. Не попуњавањем ниједног одговора, попуњавање два или више одговора, као и прецртавање једног или више одговора, доноси КАЗНЕНЕ НЕГАТИВНЕ БОДОВЕ.
 16. Упозоравају се кандидати да обрасце за одговоре попуњавају врло пажљиво. На обрасцу за одговоре НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО НИКАКВО БРИСАЊЕ НИ ИСПРАВЉАЊЕ ВЕЋ ПОПУЊЕНИХ ОДГОВОРА.
 17. РАЗГОВОР ИЗМЕЂУ КАНДИДАТА НИЈЕ ДОЗВОЉЕН. Уколико кандидати разговарају међусобно или се користе недозвољеним средствима (на пример, џепни рачунар, цедуљице и слично), биће удаљени са испита и ДИСКВАЛИФИКОВАНИ.
 18. Дежурни у сали не могу давати никакве информације о задацима.
 19. Када кандидат сматра да је завршио са пријемним испитом, позива дежурног дизањем руке. Дежурни узима образац за одговоре од кандидата, потписује и враћа кандидату потврду о полагању пријемног испита. Дежурни даје кандидату текст задатка и свеску само ако је испит завршен у целости у супротном их задржава.
 20. ИЗЛАЗАК ИЗ САЛЕ је могућ најраније један сат после почетка испита, уз обавезну предају попуњеног обрасца за одговоре, текст задатака и свеску (математика), односно 15 минута (општа информисаност). Повратак у салу није дозвољен.
 21. Потписану потврду о полагању ОБАВЕЗНО сачувати, јер је она једини ДОКАЗ ДА СТЕ ПРЕДАЛИ ЗАДАТАК!.
 22. ПОЛА САТА ПРЕ ЗАВРШЕТКА ИСПИТА није дозвољено напуштање сале, (математика), односно 15 минута (општа информисаност). Кандидати морају сачекати крај испита на својим местима, без устајања и разговора, без обзира на то да ли су предали свој образац за одговоре или не.
 23. ОБАВЕШТЕЊА о почетку испита, протеклом времену, времену када може да се отпочне са напуштањем сале и времену када више не може да се напушта сала, објављиваће дежурни у сали.

НЕПОШТОВАЊЕ НЕКОГ ОД ГОРЕ НАВЕДЕНИХ ПРАВИЛА ПОВЛАЧИ ЗА СОБОМ ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ КАНДИДАТА


Области за пријемни испит из математике:

 1. БРОЈЕВИ – реални и комплексни
 2. ПРОЦЕНТНИ РАЧУН
 3. ИЗРАЗИ – бројни, алгебарски, логаритамски, тригонометријски
 4. КВАДРАТНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ
 5. ПОЛИНОМИ
 6. ИРАЦИОНАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ
 7. ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ
 8. ЛОГАРИТАМСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ
 9. ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ
 10. КОМБИНАТОРИКА
 11. БИНОМНА ФОРМУЛА
 12. ПРОГРЕСИЈЕ
 13. ПЛАНИМЕТРИЈА
 14. СТЕРЕОМЕТРИЈА
 15. ПРИМЕНЕ ТРИГОНОМЕТРИЈЕ У ГЕОМЕТРИЈИ
 16. АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА
 17. ФУНКЦИЈЕ
 18. ПРИМЕНЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ РАЧУНА

Области за пријемни испит из опште информисаности:

Тест опште информисаности састоји се од 30 питања.


Литература

Литературу за припрему пријемног испита можете купити у скриптарници Факултета.

Радно време скриптарнице: Понедељак – Петак, 09:00 – 17:00

Ценовник:

 • Математика за пријемни испит  1.200,00 Дин.
 • Збирка задатака из теста опште информисаности 700,00 Дин.
 • Информатор 600,00 Дин.