Упис 2023 - Основне академске студије

Пријемни испит

Начин полaгања

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс се опредељују за једну од варијанти полагања пријемног испита:

Опште информације

Сви пријављени кандидати полажу тест из математике према распореду објављеном уз Листу кандидата. Кандидати су дужни да на назначено место-локацију дођу најкасније 1 сат и 45 минута пре заказаног полагања.

Решења теста из математике биће истакнута на сајту https://upis.fon.bg.ac.rs/oas.

Кандидати који се пријаве да полажу и тест из опште информисаности, полагаће овај део пријемног испита према распореду објављеном уз Листу кандидата. Кандидати су дужни да на назначено место-локацију дођу најкасније 1 сат и 45 минута пре заказаног полагања.

Решења теста из опште информисаности биће истакнута на сајту https://upis.fon.bg.ac.rs/oas.

Кандидати који су ослобођени полагања пријемног испита

 1. Учесници Државног такмичења из математике у организацији Друштва математичара Србије, у 3. или 4. разреду – А категорија;
 2. Носиоци једне од прве три награде на Државном такмичења из математике у организацији Друштва математичара Србије, у 3. или 4. разреду – Б категорија.

Резулати пријемног испита

Резултати полагања теста из математике биће објављенина сајту http:/upis.fon.bg.ac.rs/oas.

Резултати полагања теста из опште информисаности на сајту http:/upis.fon.bg.ac.rs/oas.

Примедбе на тачност објављених резултата пријемног испита се подносе писмено Централној комисији Факултета у канцеларији 107, на посебном формулару који се преузима у скриптарници Факултета уз депозит од 1.000,00 динара. Одлуке у вези поднетих примедби биће саопштене кандидатима. Уколико се примедбе уваже, кандидатима се депозит враћа у пуном износу.


Упутства о одржавању пријемног испита

 1. Испит се полаже ПИСМЕНО.
 2. Да би приступио пријемном испиту кандидат код себе мора имати:
 3. ЛИЧНУ КАРТУ или  ПАСОШ,
 4. оверену ПОТВРДУ о пријави на конкурс за упис.
 5. Тест из математике траје 3 сата, а тест из опште информисаности 45 минута.
 6. Кандидат од дежурног добија ТЕКСТ ЗАДАТАКА, свеску за израду задатака (само за математику) образац за одговоре, хемијску оловку (за тест из математике), фломастер и воду.
 7. Све личне ствари које је кандидат понео на пријемни, у обавези је да одложи у за то предвиђену кесу (добија се на пријемном) коју спушта на под поред стола. Мобилни телефон мора бити ИСКЉУЧЕН.
 8. По завршетку идентификације, личну карту или пасош ОБАВЕЗНО СКЛОНИТИ са стола, тако да на столу остане само лист са текстом задатака, свеска, хемијска оловка, фломастер, потврда о пријави и образац за одговоре.
 9. Током трајања испита НИЈЕ ДОЗВОЉЕН одлазак у тоалет. 
 10. На пријемном испиту је ЗАБРАЊЕНО коришћење било каквих додатних помагала (нпр. џепних рачунара, мобилних телефона и сл.) нити преписивање и комуникација са другим кандидатима. Кандидати који се служе недозвољеним средствима биће удаљени са испита и ДИСКВАЛИФИКОВАНИ. За време пријемног испита није дозвољено пушење. У току пријемног испита није дозвољено држати на столу сендвиче, чоколаде и слично.
 11. Кандидат на ОБРАЗАЦ ЗА ОДГОВОРЕ, на делу који је за то предвиђен и јасно означен, уписује своје име, име родитеља и презиме. Налепницу са бројем пријаве одлепљује са потврде о пријави на конкурс и лепи на предвиђено место обрасца за одговоре.
 12. После поделе задатака кандидат на предвиђено место на обрасцу за одговоре уписује шифру задатка. Шифра задатка се налази на папиру са текстом задатка. Пре почетка испита дежурни ће проверити податке које је кандидат уписао на образац за одговоре.
 13. Кандидат се НЕ СМЕ потписивати, нити стављати било који  други знак на образац за  одговоре. Кандидат који на било  који начин ДОДАТНО ОЗНАЧИ образац за одговоре биће ДИСКВАЛИФИКОВАН.
 14. БРОЈ ЗАДАТАКА на тесту из математике је 20. Уколико кандидат ради само тест из математике, УКУПАН БРОЈ БОДОВА је 60. Уколико кандидат поред теста из математике, ради и тест опште информисаности, укупан број бодова из математике је 36. Сви задаци доносе исти број бодова. БРОЈ ЗАДАТАКА на тесту опште информисаности је 30 и сваки задатак доноси исти број бодова, тако да укупан број бодова на тесту опште информисаности износи 24.
 15. Кандидат решава задатке из математике у свесци. На основу добијеног  решења  и понуђених одговора, кандидат правилно ПОПУЊАВА ЈЕДАН од понуђених одговора у обрасцу за одговоре под бројем који одговара броју тог задатка, према упутству које је објављено на Интернет адреси http://upis.fon.bg.ac.rs
 16. За сваки задатак понуђено је 6 одговора, од којих је само један тачан. Тачан одговор доноси број бодова  предвиђен за тај задатак. Нетачан одговор доноси НЕГАТИВНЕ БОДОВЕ. Одговор “НЕ ЗНАМ” (на обрасцу за одговоре означен словом N) не доноси НИКАКВЕ БОДОВЕ.
 17. ПРАВИЛНО је ПОПУНИТИ САМО ЈЕДАН од понуђених одговора. Непопуњавањем ниједног одговора, попуњавање два или више одговора, као и прецртавање једног или више одговора, доноси КАЗНЕНЕ НЕГАТИВНЕ БОДОВЕ.
 18. Упозоравају се кандидати да обрасце за одговоре попуњавају врло пажљиво. На обрасцу за одговоре НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО НИКАКВО БРИСАЊЕ НИ ИСПРАВЉАЊЕ ВЕЋ ПОПУЊЕНИХ ОДГОВОРА.
 19. Дежурни у сали не смеју да дају кандидатима било какве информације о задацима.
 20. Када кандидат сматра да је завршио са пријемним испитом, позива дежурног дизањем руке. Дежурни узима образац за одговоре од кандидата, потписује и враћа кандидату потврду о полагању пријемног испита. Дежурни даје кандидату текст задатка и свеску само ако је испит завршен у целости у супротном их задржава.
 21. ИЗЛАЗАК ИЗ САЛЕ је могућ најраније један сат после почетка испита, на пријемном испиту из математике, уз обавезну предају попуњеног обрасца за одговоре, текста задатака и свескe, односно 15 минута на пријемном испиту из опште информисаности. Повратак у салу није дозвољен.
 22. Потписану потврду о полагању ОБАВЕЗНО сачувати, јер је она једини ДОКАЗ ДА СТЕ ПРЕДАЛИ ЗАДАТАК.
 23. ПОЛА САТА ПРЕ ЗАВРШЕТКА ИСПИТА није дозвољено напуштање сале на пријемном испиту из математике, односно 15 минута на пријемном испиту из опште информисаности. Кандидати морају сачекати крај испита на својим местима, без устајања и разговора, без обзира на то да ли су предали свој образац за одговоре или не.
 24. ОБАВЕШТЕЊА о почетку испита, протеклом времену, времену када може да се отпочне са напуштањем сале и времену када више не може да се напушта сала, објављиваће дежурни у сали.

НЕПОШТОВАЊЕ НЕКОГ ОД ГОРЕ НАВЕДЕНИХ ПРАВИЛА ПОВЛАЧИ ЗА СОБОМ ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ КАНДИДАТА


Области за пријемни испит из математике:

 1. БРОЈЕВИ – реални и комплексни
 2. ПРОЦЕНТНИ РАЧУН
 3. ИЗРАЗИ – бројни, алгебарски, логаритамски, тригонометријски
 4. КВАДРАТНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ
 5. ПОЛИНОМИ
 6. ИРАЦИОНАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ
 7. ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ
 8. ЛОГАРИТАМСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ
 9. ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ
 10. КОМБИНАТОРИКА
 11. БИНОМНА ФОРМУЛА
 12. ПРОГРЕСИЈЕ
 13. ПЛАНИМЕТРИЈА
 14. СТЕРЕОМЕТРИЈА
 15. ПРИМЕНЕ ТРИГОНОМЕТРИЈЕ У ГЕОМЕТРИЈИ
 16. АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА
 17. ФУНКЦИЈЕ
 18. ПРИМЕНЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ РАЧУНА

Литература

Литературу за припрему пријемног испита можете купити у скриптарници Факултета:

 • Математика за пријемни испит 
 • Збирка задатака из теста опште информисаности
 • Информатор

Радно време скриптарнице: Понедељак – Петак, 09:00 – 17:00

Ценовник