Упис 2020 - Основне академске студије

Упис

Упис кандидата вршиће се на основу редоследа на Коначној ранг листи кандидата, а која се формира на темељу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата пријемног испита. Да би кандидат стекао статус студента који студира на „терет буџета“ Републике Србије мора постићи најмање 51 бод, а за статус студента који плаћа школарину најмање 30 бодова.

Кандидат може бити уписан у прву годину студијског програма у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) само једанпут на истом степену студија.

Упис кандидата који на основу Коначне ранг листе буду стекли право да се упишу на ФОН почиње 08.07.2020. а према детаљном распореду уписа који ће бити објављен 02.07.2020. године на огласној табли и на сајту https://upis.fon.bg.ac.rs/oas.

Скреће се пажња свим кандидатима који остваре право на упис у одређеној категорији студирања („на терет буџета“/„студент који плаћа школарину“) за све студијске програме, да се строго придржавају објављеног распореда уписа.

Кандидати који су стекли право уписа, а не упишу се на време, Kомисија за упис ће након истека времена предвиђеног за упис те категорије студената, вршити прозивку присутних кандидата према редоследу на Коначној ранг листи и уписати недостајући број кандидата за ту категорију студирања на том студијском програму.

Начин утврђивања Прелиминарне ранг листе кандидата

Максималан број бодова на Прелиминарној ранг листи које може постићи кандидат је 100. Факултет организационих наука формира Прелиминарну ранг листу кандидата узимајући у обзир следеће критеријуме:

  • општи успех постигнут у средњем образовању (до 40 бодова),
  • резултат пријемног испита из математике (до 60 бодова ако је кандидат полагао само тест из математике или до 30 бодова ако је полагао и тест из опште информисаности),
  • резултат пријемног испита из опште информисаности (до 30 бодова).

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Успех кандидата који су завршили International Baccaleurate Diploma Programme се утврђује на начин да просечна оцена из прва два разреда средње школе обезбеђује минимално 8, а максимално 20 бодова (збир просечних оцена помножен са 2), а успех на ИБ матури вреднује се са максималних 20 бодова. Сведочаноство о ИБ матури издаје се ученику само ако је остварио збирну оцену најмање 24, док максимална збирна оцена износи 45. Сходно принципу вредновања сведочанстава средњих школа у Србији, збирна оцена 24 одговара 8 бодова, а збирна оцена 45 одговара 20 бодова. Формула за израчунавање је следећа:

Број бодова = 8 + (збирна оцена – 24) ·
12 / 21

Прелиминарна ранг листа кандидата

Прелиминарна ранг листа кандидата биће објављена 02.07.2020. године до 24:00 на огласним таблама и на сајту https://upis.fon.bg.ac.rs/oas.

Дисквалификовани кандидати неће бити рангирани на Прелиминарној ранг листи кандидата, као и кандидати који нису полагали пријемни испит.

Кандидат који сматра да редослед кандидата на Прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом треба да поднесе писмени приговор Централној комисији факултета 03.07.2020. године, од 10:00 до 12:00 часова. Приговор се подноси у соби 107, на посебном формулару који се подиже у скриптарници Факултета уз депозит од 1.000,00 динара. Одлуке на евентуалне поднете приговоре биће саопштене кандидатима 02.07.2019.године до 13:00 часова. Уколико се примедбе уваже, кандидатима се депозит враћа у пуном износу.

Учесник Конкурса који није задовољан одлуком Централне комисије може да поднесе приговор Декану факултета, у соби Ц401, 04.07.2020. године од 12:00 до 13:00 часова. Приговор се подноси на посебном формулару који се подиже у скриптарници Факултета уз депозит од 1000,00 динара. Одлуке на евентуалне поднете приговоре биће саопштене кандидатима 05.07.2020.год. до 13:00 часова. Уколико се примедбе уваже, кандидатима се депозит враћа у пуном износу.

Коначна ранг листа кандидата

Коначна ранг листа кандидата биће објављена 06.07.2020. године до 20:00 часова на сајту.

Неопходна документација

Све информације о неопходној документацији за упис на факултет можете погледати на следећој страници.

Ценовник

Детаљније о ценовнику уписа можете погледати на следећој страници.