Upis 2022 - Osnovne akademske studije

Uslovi konkursa

Opšti uslovi konkursa

Opšte uslove konkursa za upis studenata na osnovne akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2022/2023. godinu možete pronaći ovde.

Uslovi upisa studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija

Statutom Fakulteta organizacionih nauka je predviđeno da se na Fakultet može upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije, u školskoj 2022/2023. godini, u prvu godinu osnovnih akademskih studija upisuje kandidate na 2 akreditovana studijska programa, i to:

 1. Informacioni sistemi i tehnologije – 480 studenata, od toga 240 budžetskih studenata i
 2. Menadžment i organizacija – 360 studenata, od toga 180 budžetskih studenata.

Napomena: Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2022/2023. godinu. Ukoliko se broj odobrenih budžetskih bude razlikovao od navedenog, izvršiće se preraspodela tih mesta.

Studenti na studijskom programu Menadžment i organizacija se prilikom upisa u III godinu opredeljuju za jednu od sledećih studijskih grupa:

 • Finansijski menadžment
 • LIN organizacija poslovanja
 • Menadžment kvaliteta i standardizacija
 • Marketing menadžment i komunikacija
 • Operacioni menadžment
 • Projektni menadžment

Studenti na studijskom programu Informacioni sistemi i tehnologije se prilikom upisa u II godinu opredeljuju za jednu od sledećih studijskih grupa:

 • Informacioni sistemi
 • Informacione tehnologije
 • Softversko inženjerstvo
 • Tehnologije elektronskog poslovanja
 • Poslovna analitika
 • Informaciono inženjerstvo

Prijava na konkurs

Kandidat prilikom prijave na konkurs se opredeljuje za jednu od varijanti za koju konkuriše:

 • Za dva studijska programa: za Informacione sisteme i tehnologije i Menadžment i organizaciju,
 • Isključivo za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije ili
 • Isključivo za studijski program Menadžment i organizacija.

Kandidati koji se opredele da konkurišu za dva studijska programa, biće rangirani na Konačnoj rang listi i za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije i za studijski program Menadžment i organizacija.

Kandidati koji se opredele da konkurišu za isključivo jedan studijski program biće isključivo rangirani na Konačnoj rang listi za taj studijski program.

Kandidat se u zavisnosti od ranga na Konačnim rang listama, prilikom upisa opredeljuje koji će studijski program upisati.

Preporučuje se kandidatima da konkurišu na dva studijska programa.

Prvi konkursni rok

U prvom konkursnom roku konkurisaće kandidati koji su srednju školu završili u zemlji i državljani su R.Srbije, kao i pripadnici srpske nacionalne manjine iz zemalja iz okruženja (Mađarska, Rumunija, Bugarska, Albanija, Bocna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska i Crna Gora). Ako se u prvom konkursnom roku ne upiše predviđeni broj kandidata, Fakultet će raspisati drugi konkursni rok.

Za upis mogu konkurisati i domaći i strani državljani koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju, ili koji poseduju potvrdu o tome da je započet postupak nostrifikacije.

Kandidati strani državljani pored nostrifikovanih dokumenata podnose i uverenja da su zdravstveno osigurani i da vladaju srpskim jezikom.

Kandidati koji su stekli stranu srednjoškolsku ispravu, ili su završili program međunarodne mature,  pre školske 2021/2022 godine, moraju da imaju nostrifikovanu diplomu i tada ostvaruju pravo prijave u prvom upisnom roku, kao i svi drugi kandidati (naši i strani državljani).

Upis kandidata vršiće se na osnovu redosleda na Konačnoj rang listi kandidata, koja se formira na temelju opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata prijemnog ispita. Da bi kandidat stekao pravo rangiranja za status studenta koji studira na „teret budžeta“ Republike Srbije mora postići najmanje 51 bod, a za status studenta koji plaća školarinu najmanje 30 bodova.

Kandidat može biti upisan u prvu godinu studijskog programa u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike (budžetski student) samo jedanput na istom stepenu studija.

Prijavljivanje kandidata

Kandidati rezervišu termin za predaju dokumenata ONLINE na Internet adresi http://upis.fon.bg.ac.rs.

Rezervacija termina za predaju dokumenata će se vršiti od

Predaja dokumenata u prvom konkursnom roku obaviće se 22, 23, 24. i 25. juna 2022. godine – u prostorijama Fakulteta organizacionih nauka, Beograd, u ulici Jove Ilića 154.

Lista prijavljenih kandidata i raspored polaganja prijemnog ispita

Lista prijavljenih kandidata sa postignutim bodovima po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi sa rasporedom polaganja prijemnog ispita (lokacija i vreme polaganja), biće objavljena na sajtu https://upis.fon.bg.ac.rs/oas.

Primedbe na tačnost objavljenih podataka se podnose pismeno, Centralnoj komisiji Fakulteta u kancelariji 107, na posebnom formularu koji se podiže u skriptarnici Fakulteta uz depozit od dinara. Ukoliko se primedbe uvaže, kandidatima se depozit vraća u punom iznosu.

Neophodna dokumentacija

Sve informacije o neophodnoj dokumentaciji za prijavu na konkurs možete pogledati na sledećoj stranici.

Cenovnik

Cenu prijave na konkurs možete pogledati na sledećoj stranici.