Upis 2021 - Osnovne akademske studije

Uslovi konkursa

Opšti uslovi konkursa

Opšte uslove konkursa za upis studenata na osnovne akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2021/2022. godinu možete pronaći ovde.

Uslovi upisa studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija

Statutom Fakulteta organizacionih nauka je predviđeno da se na Fakultet može upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije, u školskoj 2021/2022. godini, u prvu godinu osnovnih akademskih studija upisuje kandidate na 3 akreditovana studijska programa, i to:

  1. Informacioni sistemi i tehnologije – 390 studenata, od toga 210 budžetskih studenata,
  2. Menadžment i organizacija – 330 studenata, od toga 170 budžetskih studenata, i
  3. Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu – 100 studenata, od toga 5 budžetskih studenata.

Studenti na studijskom programu Menadžment i organizacija se prilikom upisa u II godinu opredeljuju za jednu od sledećih studijskih grupa:

  • Menadžment,
  • Menadžment kvaliteta i standardizacija ili
  • Operacioni menadžment.

Studijski programi Informacioni sistemi i tehnologije i Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu, nemaju studijske grupe.

Prijava na konkurs

Kandidat prilikom prijave na konkurs se opredeljuje za jednu od varijanti za koju konkuriše:

  • Za sva tri studijska programa: za Informacione sisteme i tehnologije, Menadžment i organizaciju i Informacione sisteme i tehnologije – studije na daljinu,
  • Isključivo za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije,
  • Isključivo za studijski program Menadžment i organizacija ili
  • Isključivo za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu.

Kandidati koji se opredele da konkurišu za sva tri studijska programa, biće rangirani na Konačnoj rang listi i za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije, studijski program Menadžment i organizacija i za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu.

Kandidati koji se opredele da konkurišu za isključivo jedan studijski program biće isključivo rangirani na Konačnoj rang listi za taj studijski program.

Kandidat se u zavisnosti od ranga na Konačnim rang listama, prilikom upisa opredeljuje koji će studijski program upisati.

Preporučuje se kandidatima da konkurišu na sva tri studijska programa.

Prvi konkursni rok

U prvom konkursnom roku konkurisaće kandidati koji su srednju školu završili u zemlji i državljani su Republike Srbije, kao i pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja. Ako se u prvom konkursnom roku ne upiše predviđeni broj kandidata, Fakultet će raspisati drugi konkursni rok.

Za upis mogu konkurisati i domaći i strani državljani koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju ili potvrdu o tome da je započet postupak nostrifikacije. Kandidati strani državljani pored nostrifikovanih dokumenata podnose i uverenja da su zdravstveno osigurani i da vladaju srpskim jezikom.

Kandidati koji su završili International Baccaleurate Diploma Programme pre školske 2020/2021. godine, moraju da imaju nostrifikovanu diplomu i tada ostvaruju pravo prijave već u prvom upisnom roku, kao i svi drugi kandidati (naši i strani državljani).

Upis kandidata vršiće se na osnovu redosleda na Konačnoj rang listi kandidata, a koja se formira na temelju opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata prijemnog ispita. Da bi kandidat stekao status studenta koji studira na teret budžeta Republike Srbije mora postići najmanje 51 bod, a za status studenta koji plaća školarinu najmanje 30 bodova.

Kandidat može biti upisan u prvu godinu studijskog programa u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike (budžetski student) samo jedanput na istom stepenu studija.

Prijavljivanje kandidata

Kandidati rezervišu termin za predaju dokumenata ONLINE na Internet adresi  http://upis.fon.bg.ac.rs.

Rezervacija termina za predaju dokumenata će se vršiti od ponedeljka, 07.06.2021. godine, do subote, 26.06.2021. godine, do 12:00 časova.

Predaja dokumenata u prvom konkursnom roku obaviće se 23, 24. i 25. juna 2021. godine, od 08:00 do 18:00 sati, a 26. juna 2021. godine, od 08:00 do 15:00 sati – u prostorijama Fakulteta organizacionih nauka, Beograd, u ulici Jove Ilića 154.

Lista prijavljenih kandidata i raspored polaganja prijemnog ispita

Lista prijavljenih kandidata sa postignutim bodovima po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi sa rasporedom polaganja prijemnog ispita (lokacija i vreme polaganja), biće objavljena 27. juna 2021. godine, do 21:00 sat na sajtu https://upis.fon.bg.ac.rs/oas.

Primedbe na tačnost objavljenih podataka se podnose pismeno, 27. juna 2021. godine, od 11:00 do 12:00 sati, Centralnoj komisiji Fakulteta u kancelariji 107, na posebnom formularu koji se podiže u skriptarnici Fakulteta uz depozit od 1.000,00 dinara. Ukoliko se primedbe uvaže, kandidatima se depozit vraća u punom iznosu.

Neophodna dokumentacija

Sve informacije o neophodnoj dokumentaciji za prijavu na konkurs možete pogledati na sledećoj stranici.

Cenovnik

Cenu prijave na konkurs možete pogledati na sledećoj stranici.