Upis 2022 - Osnovne akademske studije

Prijemni ispit

Način polaganja

Svi kandidati prilikom prijave na konkurs se opredeljuju za jednu od varijanti polaganja prijemnog ispita:

Opšte informacije

Svi prijavljeni kandidati polažu test iz matematike prema rasporedu objavljenom uz Lisu kandidata. Kandidati su dužni da na naznačeno mesto-lokaciju dođu najkasnije 40 minuta pre zakazanog polaganja.

Rešenja testa iz matematike biće istaknuta na sajtu https://upis.fon.bg.ac.rs/oas.

Kandidati koji se prijave da polažu i test iz opšte informisanosti, polagaće ovaj deo prijemnog ispita prema rasporedu objavljenom uz Listu kandidata. Kandidati su dužni da na naznačeno mesto-lokaciju dođu najkasnije 40 minuta pre zakazanog polaganja.

Rešenja testa iz opšte informisanosti biće istaknuta na sajtu https://upis.fon.bg.ac.rs/oas.

Kandidati koji su oslobođeni polaganja prijemnog ispita

Kandidatu koji poseduje diplomu sa državnog (koje organizuju Ministarstvo Prosvete Republike Srbije i Društvo matematičara Srbije) i međunarodnog pojedinačnog takmičenja iz matematike, stečenu u III ili IV razredu srednje škole, se priznaje maksimalni broj bodova na prijemnom ispitu (oslobođen je polaganja prijemnog ispita)


Rezulati prijemnog ispita

Rezultati polaganja testa iz matematike biće objavljenina sajtu http:/upis.fon.bg.ac.rs/oas.

Rezultati polaganja testa iz opšte informisanosti na sajtu http:/upis.fon.bg.ac.rs/oas.

Primedbe na tačnost objavljenih rezultata prijemnog ispita se podnose pismeno Centralnoj komisiji Fakulteta u kancelariji 107, na posebnom formularu koji se preuzima u skriptarnici Fakulteta uz depozit od – dinara. Odluke u vezi podnetih primedbi biće saopštene kandidatima. Ukoliko se primedbe uvaže, kandidatima se depozit vraća u punom iznosu.


Uputstva o održavanju prijemnog ispita

 1. Ispit je PISMENI.
 2. Da bi pristupili prijemnom ispitu kandidati moraju kod sebe imati: LIČNU KARTU ili PASOŠ, overenu POTVRDU o prijavi na konkurs za upis.
 3. Test iz matematike traje 3 sata, a test iz opšte informisanosti 45 minuta.
 4. Svesku za izradu zadataka (samo matematika), vodu, hemijsku olovku i flomaster za popunjavanje odgovora, kandidati dobijaju na samom polaganju prijemnog ispita. Pored pomenutog, na radnoj površini svih kandidata biće kesa sa zadacima i obrascima za odgovore.
 5. Dežurni nastavnik otvara kesu u kojoj se nalaze TEKST ZADATAKA I DVA obrasca za odgovore. Kandidat od dežurnog dobija TEKST ZADATAKA i JEDAN obrazac za odgovore. Drugi obrazac za odgovore ostaje u kesi i odlaže se na radni sto, a ukoliko bude potreban kandidatu, kandidat podizanjem ruke poziva dežurnog da izvrši zamenu obrazaca za odgovore. U toku prijemnog ispita moguća je samo jedna zamena obrasca za odgovore.
 6. Po završetku identifikacije, ličnu kartu ili pasoš OBAVEZNO SKLONITI sa stola.
 7. Posle početka ispita NIJE DOZVOLJEN odlazak u toalet.
 8. Na prijemnom ispitu je ZABRANJENO korišćenje bilo kakvih dodatnih pomagala (na primer, džepnih računara, mobilnih telefona i slično). Za vreme prijemnog ispita nije dozvoljeno pušenje. U toku prijemnog ispita nije dozvoljeno držati na stolu sendviče, čokolade i slično.
 9. Kandidat na OBRAZAC ZA ODGOVORE, na delu koji je za to predviđen i jasno označen, upisuje svoje ime, ime roditelja i prezime. Nalepnicu sa brojem prijave odlepljuje sa potvrde o prijavi na konkurs i zalepljuje na predviđeno mesto obrasca za odgovore.
 10. Posle podele zadataka kandidat sa teksta zadatka odlepljuje nalepnicu sa šifrom zadatka i lepi je na predviđeno mesto obrasca za odgovore. Pre početka ispita dežurni će proveriti podatke koje je kandidat upisao na obrazac za odgovore.
 11. Kandidat se NE SME potpisivati, niti stavljati bilo koji drugi znak na obrazac za odgovore. Kandidat koji na bilo koji način DODATNO OZNAČI obrazac za odgovore biće DISKVALIFIKOVAN.
 12. BROJ ZADATAKA na testu iz matematike je 20. UKUPAN BROJ BODOVA ako kandidat radi samo test iz matematike je 60, dok ako radi i test opšte informisanosti je 36. Svi zadaci donose isti broj bodova. BROJ ZADATAKA na testu opšte informisanosti je 30. UKUPAN BROJ BODOVA koji kandidat može ostvariti na testu opšte informisanosti je 24 i svaki zadatak donosi isti broj bodova (po 0,8 bodova).
 13. Kandidat rešava zadatke iz matematike u svesci. Na osnovu dobijenog rešenja i ponuđenih odgovora, kandidat pravilno POPUNJAVA JEDAN od ponuđenih odgovora u obrascu za odgovore pod brojem koji odgovara broju tog zadatka.
 14. Za svaki zadatak ponuđeno je 6 odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Tačan odgovor donosi broj bodova predviđen za taj zadatak. Netačan odgovor donosi NEGATIVNE BODOVE. Odgovor “NE ZNAM” (na obrascu za odgovore označen slovom N) ne donosi NIKAKVE BODOVE.
 15. ISPRAVNO je POPUNITI SAMO JEDAN od ponuđenih odgovora. Ne popunjavanjem nijednog odgovora, popunjavanje dva ili više odgovora, kao i precrtavanje jednog ili više odgovora, donosi KAZNENE NEGATIVNE BODOVE.
 16. Upozoravaju se kandidati da obrasce za odgovore popunjavaju vrlo pažljivo. Na obrascu za odgovore NIJE DOZVOLJENO NIKAKVO BRISANJE NI ISPRAVLJANJE VEĆ POPUNJENIH ODGOVORA.
 17. RAZGOVOR IZMEĐU KANDIDATA NIJE DOZVOLJEN. Ukoliko kandidati razgovaraju međusobno ili se koriste nedozvoljenim sredstvima (na primer, džepni računar, ceduljice i slično), biće udaljeni sa ispita i DISKVALIFIKOVANI.
 18. Dežurni u sali ne mogu davati nikakve informacije o zadacima.
 19. Kada kandidat smatra da je završio sa prijemnim ispitom, poziva dežurnog dizanjem ruke. Dežurni uzima obrazac za odgovore od kandidata, potpisuje i vraća kandidatu potvrdu o polaganju prijemnog ispita. Dežurni daje kandidatu tekst zadatka i svesku samo ako je ispit završen u celosti u suprotnom ih zadržava.
 20. IZLAZAK IZ SALE je moguć najranije jedan sat posle početka ispita, uz obaveznu predaju popunjenog obrasca za odgovore, tekst zadataka i svesku (matematika), odnosno 15 minuta (opšta informisanost). Povratak u salu nije dozvoljen.
 21. Potpisanu potvrdu o polaganju OBAVEZNO sačuvati, jer je ona jedini DOKAZ DA STE PREDALI ZADATAK!.
 22. POLA SATA PRE ZAVRŠETKA ISPITA nije dozvoljeno napuštanje sale, (matematika), odnosno 15 minuta (opšta informisanost). Kandidati moraju sačekati kraj ispita na svojim mestima, bez ustajanja i razgovora, bez obzira na to da li su predali svoj obrazac za odgovore ili ne.
 23. OBAVEŠTENJA o početku ispita, proteklom vremenu, vremenu kada može da se otpočne sa napuštanjem sale i vremenu kada više ne može da se napušta sala, objavljivaće dežurni u sali.

NEPOŠTOVANJE NEKOG OD GORE NAVEDENIH PRAVILA POVLAČI ZA SOBOM DISKVALIFIKACIJU KANDIDATA


Oblasti za prijemni ispit iz matematike:

 1. BROJEVI – realni i kompleksni
 2. PROCENTNI RAČUN
 3. IZRAZI – brojni, algebarski, logaritamski, trigonometrijski
 4. KVADRATNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE
 5. POLINOMI
 6. IRACIONALNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE
 7. EKSPONENCIJALNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE
 8. LOGARITAMSKE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE
 9. TRIGONOMETRIJSKE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE
 10. KOMBINATORIKA
 11. BINOMNA FORMULA
 12. PROGRESIJE
 13. PLANIMETRIJA
 14. STEREOMETRIJA
 15. PRIMENE TRIGONOMETRIJE U GEOMETRIJI
 16. ANALITIČKA GEOMETRIJA
 17. FUNKCIJE
 18. PRIMENE DIFERENCIJALNOG RAČUNA

Oblasti za prijemni ispit iz opšte informisanosti:

Test opšte informisanosti sastoji se od 30 pitanja.


Literatura

Literaturu za pripremu prijemnog ispita možete kupiti u skriptarnici Fakulteta.

Radno vreme skriptarnice: Ponedeljak – Petak, 09:00 – 17:00

Cenovnik:

 • Matematika za prijemni ispit 
 • Zbirka zadataka iz testa opšte informisanosti
 • Informator