Upis 2023 - Osnovne akademske studije

Upis

Upis kandidata vršiće se na osnovu redosleda na Konačnoj rang listi kandidata, koja se formira na temelju opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata prijemnog ispita. Da bi kandidat stekao pravo rangiranja za status studenta koji studira na „teret budžeta“ Republike Srbije mora postići najmanje 51 bod, a za status studenta koji plaća školarinu najmanje 30 bodova.

Kandidat može biti upisan u prvu godinu studijskog programa u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike (budžetski student) samo jedanput na istom stepenu studija.

Upis kandidata koji na osnovu Konačne rang liste budu stekli pravo da se upišu na FON počinje počinje 05.07.2022. godine, a prema detaljnom Rasporedu upisa koji će biti objavljen 03.07.2022. godine, na oglasnoj tabli i na sajtu https://upis.fon.bg.ac.rs/oas.

Skreće se pažnja svim kandidatima da se strogo pridržavaju RASPOREDA UPISA, koji će biti objavljen na Internet adresi http://upis.fon.bg.ac.rs kako bi izvršili upis.

Kandidati koji su stekli pravo upisa, a ne upišu se na vreme, Komisija za upis će nakon isteka vremena predviđenog za upis te kategorije studenata, vršiti prozivku prisutnih kandidata prema redosledu na Konačnoj rang listi i upisati nedostajući broj kandidata za tu kategoriju studiranja na tom studijskom programu.

Način utvrđivanja Preliminarne rang liste kandidata

Maksimalan broj bodova na Preliminarnoj rang listi koje može postići kandidat je 100. Fakultet organizacionih nauka formira Preliminarnu rang listu kandidata uzimajući u obzir sledeće kriterijume:

  • opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju (do 40 bodova),
  • rezultat prijemnog ispita iz matematike (do 60 bodova ako je kandidat polagao samo test iz matematike ili do 36 bodova ako je polagao i test iz opšte informisanosti),
  • rezultat prijemnog ispita iz opšte informisanosti (do 24 boda).

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Uspeh kandidata koji su završili International Baccaleurate Diploma Programme se utvrđuje na način da prosečna ocena iz prva dva razreda srednje škole obezbeđuje minimalno 8, a maksimalno 20 bodova (zbir prosečnih ocena pomnožen sa 2), a uspeh na IB maturi vrednuje se sa maksimalnih 20 bodova. Svedočanostvo o IB maturi izdaje se učeniku samo ako je ostvario zbirnu ocenu najmanje 24, dok maksimalna zbirna ocena iznosi 45. Shodno principu vrednovanja svedočanstava srednjih škola u Srbiji, zbirna ocena 24 odgovara 8 bodova, a zbirna ocena 45 odgovara 20 bodova. Formula za izračunavanje je sledeća:

Broj bodova = 8 + (zbirna ocena – 24) ·
12 / 21

Preliminarna rang lista kandidata

Preliminarna rang lista kandidata biće objavljena 30.06.2022. godine, do 24:00 sata na sajtu https://upis.fon.bg.ac.rs/oas.

Diskvalifikovani kandidati neće biti rangirani na Preliminarnoj rang listi kandidata, kao i kandidati koji nisu polagali bilo koji od prijemnih ispita za koji su se prijavili.

Kandidat koji smatra da redosled kandidata na Preliminarnoj rang listi nije utvrđen na način predviđen konkursom treba da podnese pismeni prigovor Centralnoj komisiji fakulteta, 02.07.2022.  godine u terminu od 10.00 do 12.00 . Prigovor se podnosi u kancelariji 107, na posebnom formularu koji se podiže u skriptarnici Fakulteta uz depozit od 1.000,00 dinara. Odluke na eventualne podnete prigovore biće saopštene kandidatima, – godine. Ukoliko se primedbe uvaže, kandidatima se depozit vraća u punom iznosu.

Učesnik Konkursa koji nije zadovoljan odlukom Centralne komisije može da podnese prigovor Dekanu fakulteta, u sali C401, 03.07.2022.  godine u terminu od 12.00 do 13.00 sati. Prigovor se podnosi na posebnom formularu koji se podiže u skriptarnici Fakulteta uz depozit od 1000,00 dinara. Odluke na eventualne podnete prigovore biće saopštene kandidatima istog dana do 15:00 sati. Ukoliko se primedbe uvaže, kandidatima se depozit vraća u punom iznosu.

Konačna rang lista kandidata

Konačna rang lista kandidata biće objavljena 03.07.2022. godine do 20.00 sati.

Neophodna dokumentacija

Sve informacije o neophodnoj dokumentaciji za upis na Fakultet možete pogledati na sledećoj stranici.

Cenovnik

Detaljnije o cenovniku upisa možete pogledati na sledećoj stranici.