Специјалистичке академске студије

Услови конкурса

На студијски програм специјалистичких академских студија могу се уписати кандидати који имају завршене основне академске студије и мастер академске студије или интегрисане академске студије, у обиму од најмање 300 ЕСП бодова.

Лица која имају стечено високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, имају право на упис на специјалистичке академске студије и то лица која имају стечено високо образовање завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара имају право да упишу специјалистичке академске студије у обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова.

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности.