Специјалистичке академске студије

Упис

Упис студената обавиће се 24. новембра 2021. године. 

Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи налази у оквиру броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 50 бодова.

Максималан број студената који се може уписати на модул је пет.

Упис страних држављана

Страни држављанин може конкурисати и уписати се на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, ако се призна стечена страна високошколска исправа у складу са Законом и општим актом Универзитета.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе (http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php) или потврду да је поступак започет.    

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:  да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;  да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

Упис држављана Cрбије који су претходно образовање завршили у иностранству

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду (http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php) и упис конкретног студијског програма.  Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Кандидат који је страни држављанин и држављанин Србије који је претходно образовање завршио у иностранству може условно да  се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис и то уз потврду да је поступак признавања започет.

Уколико захтев за признавање буде одбијен или ако признавање стране високошколске исправе не даје право на упис студијског програма на који се кандидат пријавио, сматраће се да кандидат није уписан. Овом кандидату вратиће се уплаћени износ школарине умањен за трошкове уписа.

Упис лица са инвалидитетом

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима Факултета.  

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм. 

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.