Specijalističke akademske studije

Uslovi konkursa

Na studijski program specijalističkih akademskih studija mogu se upisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije i master akademske studije ili integrisane akademske studije, u obimu od najmanje 300 ESP bodova.

Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo na upis na specijalističke akademske studije i to lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje završetkom osnovnih studija u trajanju od najmanje osam semestara imaju pravo da upišu specijalističke akademske studije u obimu od najmanje 60 ESPB bodova.

U ostvarivanju prava upisa na studijski program kandidati imaju jednaka prava koja ne mogu biti ograničavana po osnovu pola, rase, bračnog stanja, boje kože, jezika, veroispovesti, političkog ubeđenja, nacionalnog, socijalnog ili etničkog porekla, invalidnosti ili po drugom sličnom osnovu, položaju ili okolnosti.