Специјалистичке академске студије

Документа

Потребна документа за конкурс

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:

Диплома и додатак дипломи поднети приликом пријаве за конкурс сматраће се исправним високошколским исправама ако су издате од стране акредитоване високошколске установе за акредитовани студијски програм.

Кандидат који је завршио студије по прописима који су важили до доношења Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) уз диплому, уместо додатка дипломи обавезно доставља уверење о положеним испитима.

Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана, достави факултету диплому и додатак дипломи о завршеном претходном степену високог образовања.

Диплома о завршеном првом степену високог образовања на академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковних студија првог степена, сматра се ваљаном за упис на други и трећи степен студија само уколико обим признатих испита са студијског програма струковних студија не прелази 30 % укупног обима студијског програма академских студија на ком је диплома стечена (72 од 240 ЕСПБ бодова, односно 54 од 180 ЕСПБ бодова)  у складу са Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма.

Универзитет, односно факултет који реализује студијски програм на који се кандидат уписује дужан је да провери поднете високошколске исправе и уколико утврди да исправа није издата у складу са важећим прописима,  кандидат нема право на упис.

Уколико се накнадно утврди да исправа о завршеном претходном степену студија има недостатке, спроводи се поступак поништавања уписа, у складу са Законом.

Кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.


Потребна документа за упис

Документа потребна за упис кандидата у статусу „ПЛАЋА ШКОЛАРИНУ“

 • Потврду о пријави на конкурс
 • Уверење о дипломирању – оверена фотокопија
 • Уверење о положеним испитима или додатак дипломи – оверена фотокопија
 • Две исте фотографије за индекс (димензије 3,5 х 4,5)
 • Извод из матичне књиге рођених (само кандидате који су рођени ван територије Р.Србије)
 • Радну биографију (писану у трећем лицу, не CV)
 • Доказ о уплати трошкова за индекс и обрасце:
  • уплатилац: име и презиме, адреса и број пријаве на конкурс
  • сврха: индекс и обрасци
  • прималац: Факултет организационих наука, Јове Илића 154
  • износ: 3.650,оо рсд
  • жиро рачун: 840-1344666-69
  • позив на број: 742121-01-55
 • Доказ о уплати прве рате школарине:
  • уплатилац: име и презиме, адреса и број пријаве на конкурс
  • сврха: прва рата школарине за мастер студије 2021/22
  • прималац: Факултет организационих наука, Јове Илића 154
  • жиро рачун: 840-1344666-69
  • позив на број (у зависности од уписаног студијског програма)
 • Доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере:
  • уплатилац: име и презиме, адреса и број пријаве на конкурс
  • сврха: прва рата школарине 2021/22.
  • прималац: Факултет организационих наука, Јове Илића 154
   износ 100,оо рсд
  • жиро рачун: 840-1344666-69
  • позив на број: 742121-50