Specijalističke akademske studije

Upis

Upis studenata obaviće se 24. novembra 2021. godine. 

Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang listi nalazi u okviru broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 50 bodova.

Maksimalan broj studenata koji se može upisati na modul je pet.

Upis stranih državljana

Strani državljanin može konkurisati i upisati se na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin, ako se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa Zakonom i opštim aktom Univerziteta.

Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja, osim ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.

Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave (http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php) ili potvrdu da je postupak započet.    

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da Fakultetu podnese dokaze:  da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;  da vlada srpskim jezikom ili jezikom na kome se studijski program izvodi.

Upis državljana Crbije koji su prethodno obrazovanje završili u inostranstvu

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje u inostranstvu može da konkuriše za upis na studijski program ako ima rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za nastavak obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu (http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php) i upis konkretnog studijskog programa.  Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

Kandidat koji je strani državljanin i državljanin Srbije koji je prethodno obrazovanje završio u inostranstvu može uslovno da  se upiše na studijski program u slučaju kada postupak za priznavanje strane visokoškolske isprave nije završen pre roka za podnošenje prijave za upis i to uz potvrdu da je postupak priznavanja započet.

Ukoliko zahtev za priznavanje bude odbijen ili ako priznavanje strane visokoškolske isprave ne daje pravo na upis studijskog programa na koji se kandidat prijavio, smatraće se da kandidat nije upisan. Ovom kandidatu vratiće se uplaćeni iznos školarine umanjen za troškove upisa.

Upis lica sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima Fakulteta.  

Osoba sa invaliditetom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program. 

Osobe sa invaliditetom, za dodatne informacije i konsultacije, mogu se obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom na telefon 011-3370-686 ili elektronskom poštom ucsh@rect.bg.ac.rs. Univerzitetski centar za studente sa hendikepom nalazi se u prostorijama Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u ulici Bulevar kralja Aleksandra 71.