Doktorske akademske studije

Uslovi konkursa

Pravo upisa na doktorske studije ima lice koje je završilo prethodni ciklus studija na Fakultetu organizacionih nauka ili je steklo zvanje sa liste zvanja Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije koje pripada istoj ili srodnoj naučnoj oblasti.

U prvu godinu doktorskih studija može se upisati lice koje ima:

  1. završene osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 –autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama, odnosno integrisanim studijama ili
  2. završene osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane studije, sa najmanje 300 ESPB bodova sa prosečnom ocenom manjom od 8 i ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije, u skladu sa opštim aktima fakulteta.

Ukoliko student ima opštu prosečnu ocenu manju od 8 (osam), mora da ima objavljene naučne radove u časopisima sa liste resornog ministarstva u obimu ne manjem od 4 (četiri) boda, što se ocenjuje na osnovu dostavljene liste naučnih radova i kopija samih radova, a prema Tabeli bodova za ocenu ostvarenih naučnih rezultata. Ti bodovi su uslov za konkurisanje i ne ulaze u ukupne bodove za formiranje rang liste.

Diploma o završenom prvom stepenu visokog obrazovanja na akademskim studijama koju je kandidat stekao uz priznavanje dela studijskog programa strukovnih studija prvog stepena, smatra se valjanom za upis na treći stepen studija samo ukoliko obim priznatih ispita sa studijskog programa strukovnih studija ne prelazi 30 % ukupnog obima studijskog programa akademskih studija na kom je diploma stečena (72/240 ESPB bodova, odnosno 54/180 ESPB bodova u skladu sa Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa.