Докторске академске студије

Услови конкурса

Право уписа на докторске студије има лице којe je завршило претходни циклус студија на Факултету организационих наука или је стекло звање са листе звања Националног савета за високо образовање Републике Србије које припада истој или сродној научној области.

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:

  1. завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 –аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским и мастер академским студијама, односно интегрисаним студијама или
  2. завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова са просечном оценом мањом од 8 и остварене научне радове објављене у часописима са листе ресорног министарства пре уписа на докторске студије, у складу са општим актима факултета.

Уколико студент има општу просечну оцену мању од 8 (осам), мора да има објављене научне радове у часописима са листе ресорног министарства у обиму не мањем од 4 (четири) бода, што се оцењује на основу достављене листе научних радова и копија самих радова, а према Табели бодова за оцену остварених научних резултата. Ти бодови су услов за конкурисање и не улазе у укупне бодове за формирање ранг листе.

Диплома о завршеном првом степену високог образовања на академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковних студија првог степена, сматра се ваљаном за упис на трећи степен студија само уколико обим признатих испита са студијског програма струковних студија не прелази 30 % укупног обима студијског програма академских студија на ком је диплома стечена (72/240 ЕСПБ бодова, односно 54/180 ЕСПБ бодова у складу са Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма.