Упис 2019 - Мастер академске студије

Услови конкурса

На студијске програме мастер академских студија, који имају обим од најмање 60 ЕСПБ бодова, могу се уписати кандидати који су претходно завршили четворогодишњи студијски програм основних академских студија и остварили најмање 240 ЕСПБ бодова.

У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је завршило интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ бодова.

Лица која имају стечено високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), имају право да конкуришу за упис на мастер академске студије, и то лица која имају стечено висoко образовање завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара имају право да конкуришу за упис мастер академских студија у обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова.

Студијским програмом утврђују се услови уписа као и одговарајући програми основних академских студија. 

У зависности од области акредитације завршеног програма основних академских студија утврђује се могућност наставка студија на одређеном студијском програму.

Завршен програм основних академских студија је акредитован у пољу
техничко технолошких наука друштвено хуманистичких наука природних наука медицинских наука
Електронско пословање и управљање системима ДА ДА ДА ДА
Информациони системи и технологије ДА ДА ДА ДА
Међународно пословање и менаџмент ДА ДА ДА ДА
Менаџмент ДА ДА ДА ДА
Менаџмент и организација ДА не ДА ДА
Менаџмент у јавном сектору ДА ДА ДА ДА
Менаџмент у систему здравствене заштите 2 ДА ДА ДА ДА
Пословна аналитика ДА ДА ДА ДА
Софтверско инжењерство и рачунарске науке ДА ДА ДА не
Управљање пословањем ДА ДА ДА ДА
Финансијски менаџмент, контола и менаџерко рачуноводство ДА ДА ДА ДА

Диплома о завршеном првом степену високог образовања на академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковних студија првог степена, сматра се ваљаном за упис на други степен студија само уколико обим признатих испита са студијског програма струковних студија не прелази 30% укупног обима студијског програма академских студија на ком је диплома стечена (72 од 240 ЕСПБ бодова), у складу са Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма.

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности.