Упис 2019 - Мастер академске студије

Упис

Упис студената обавиће се у периоду од 11. до 13. октобра 2019. године, према распореду који ће бити објављен 10. октобра 2019. до краја дана.

Лице је остварило право на упис уколико се на ранг листи налази у оквиру броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи у оквиру броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 61 бод. 

Укупан број студената који се уписује на мастер академске студије у статусу „на терет буџета“ је 205, односно по студијским програмимa:

Студијски програм Број студената (буџет) Број студената (самофинансирање)
Електронско пословање и управљање системима 15 20
Информациони системи и технологије 65 75
Међународно пословање и менаџмент 0 30
Менаџмент 17 203
Менаџмент и организација 75 100
Менаџмент у јавном сектору 0 50
Пословна аналитика 15 20
Софтверско инжењерство и рачунарске науке 15 20
Управљање пословањем 0 25
Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско рачуноводство 3 32

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 40 бодова.

Уколико на неком од студијских програма буде слободних, непопуњених места, може се признати пријемни испит положен на другом студијском програму.

Упис страних држављана

Страни држављанин може конкурисати и уписати се на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, ако се призна стечена страна високошколска исправа у складу са Законом и општим актом Универзитета.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе (http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php) или потврду да је поступак започет. 

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесдоказе:  

  • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
  • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

Упис држављана Србије који су претходно образовање завршили у иностранству

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду (http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php) и упис конкретног студијског програма.  Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Кандидати који су страни држављани или држављанин Србије који је претходно образовање завршио у иностранству може условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис и то уз потврду да је поступак признавања започет.

Уколико захтев за признавање буде одбијен или ако признавање стране високошколске исправе не даје право на упис студијског програма на који се кандидат пријавио, сматраће се да кандидат није уписан. Овом кандидату вратиће се уплаћени износ школарине умањен за трошкове уписа.

Упис лица са инвалидитетом

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима Факултета. 

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм. 

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.