Докторске академске студије

Документа

Пријава на конкурс

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:

 1. Фотокопију дипломе и додатка дипломи, односно уверење озавршеном студијском програму првог и другог степена студија или стеченом академском степену магистра наука (оригинали на увид);
 2. Доказе који се односе на остварене научне радове(списак научних и стручних радова и фотокопије радова).
  Радови се доносе у следећој форми:
  -Фотокопија насловне страна часописа/зборника радова у коме је рад објављен
  -Фотокопија садржаја часописа/зборника радова
  -Фотокопија приказа објављеног рада
  -Фотокопија последње стране часописа/зборника радова (потребно је и да се види ISSN/ISBN број);
 3. Доказ о знању једног светског језика (1. енглески 2. француски 3. немачки 4. италијански 5. шпански 6. руски 7. кинески.).  Као доказ узима се да је студент слушао и полагао испит из једног страног језика на основним академским студијама;
 4. Радну биографија и мотивационо писмо (У навођењу објављених радова, форма је следећа:
  1. Аутор(и), наслов рада, име часописа (симпозијума, конференције), место, година, ISSN (ISBN) број);
 5. Доказ о уплати накнаде за трошкове учешћа на конкурсу за упис на докторске академске студије;
 6. Изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је дао могу да буду унети у електронску базу података;

Диплома и додатак дипломи поднети приликом пријаве за конкурс сматраће се исправним високошколским исправама ако су издате од стране акредитоване високошколске установе за акредитовани студијски програм.

Кандидат који је завршио студије по прописима који су важили до доношења Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) уз диплому, уместо додатка дипломи обавезно доставља уверење о положеним испитима.

Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана, достави факултету диплому и додатак дипломи о завршеном претходном степену високог образовања.

Диплома о завршеном првом степену високог образовања на академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковних студија првог степена, сматра се ваљаном за упис на други и трећи степен студија само уколико обим признатих испита са студијског програма струковних студија не прелази 30 % укупног обима студијског програма академских студија на ком је диплома стечена (72 од 240 ЕСПБ бодова, односно 54 од 180 ЕСПБ бодова)  у складу са Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма.

Универзитет, односно факултет који реализује студијски програм на који се кандидат уписује дужан је да провери поднете високошколске исправе и уколико утврди да исправа није издата у складу са важећим прописима,  кандидат нема право на упис.

Уколико се накнадно утврди да исправа о завршеном претходном степену студија има недостатке, спроводи се поступак поништавања уписа, у складу са Законом.

Кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

Упис на докторске академске студије

Документа која кандидат подноси приликом уписа:

 • Потврду о пријави на конкурс
 • Оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи, односно уверење озавршеном студијском програму првог и другог степена студија или стеченом академском степену магистра наука Две исте фотографије за индекс (димензије 3,5 х 4,5)
 • Извод из матичне књиге рођених (само кандидате који су рођени ван територије Р.Србије)
 • Радну биографију (писану у трећем лицу, не CV)
 • Доказ о уплати трошкова за индекс и обрасце:
  • уплатилац: име и презиме, адреса и број пријаве на конкурс
  • сврха: индекс и обрасци
  • прималац: Факултет организационих наука, Јове Илића 154
  • износ 3.650,оо рсд
  • жиро рачун: 840-1344666-69
  • позив на број: 742121-01-55
 • Доказ о уплати прве рате школарине:
  • уплатилац: име и презиме, адреса и број пријаве на конкурс
  • сврха: прва рата школарине 2021/22.
  • прималац: Факултет организационих наука, Јове Илића 154
  • жиро рачун: 840-1344666-69
  • позив на број у зависности од уписаног студијског програма:
   • Информациони системи и квантитативни менаџмент: 742121-96100
   • Менаџмент: 742121-96101
   • Менаџмент здравственог система: 742121-96102
  • Доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере
   • уплатилац: име и презиме, адреса и број пријаве на конкурс
   • сврха: прва рата школарине 2021/22.
   • прималац: Факултет организационих наука, Јове Илића 154
   • износ 100,оо рсд
   • жиро рачун: 840-1344666-69
   • позив на број: 742121-50